email: parisaivalis@gmail.com

.........................................................δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού..................................................................................

***************** * 11ος του 2017 μ.Χ. * *************************************** * * * ********************************************************

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αν....

Έλλειψη προσοχής (βλ. μιλάμε στο κινητό κ.ά.), υπερβολική ταχύτητα ώστε να μην σταματάμε πριν τη διασταύρωση, άρα παραβίαση προτεραιότητας, εγωισμός και αλαζονεία λες και είμαστε βασιλιάδες της ασφάλτου, συμπεριφορά λες και είμαστε σε αλάνα μόνοι μας (ανοίγουμε πόρτες, βγαίνουμε από στάθμευση και μετά ελέγχουμε κ.ά.), πετάμε σκουπίδια από τα παράθυρα και το χειρότερο στάχτες κι αναμμένα τσιγάρα χωρίς να σκεφτόμαστε αυτούς που έρχονται πίσω μας (μοτοσυκλετιστές), δεν μας ενδιαφέρει ο πεζός (κι ο πεζός "πέρα βρέχει" όταν του δίνεις προτεραιότητα: μειώνει το βάδισμά του) κ.ά κ.ά. ... Από που να ξεκινήσουμε και που να σταματήσουμε...
Μη πούμε για το οδόστρωμα, που είναι γεμάτο παγίδες....
Μη πούμε για τα κακώς συντηρημένα τροχοφόρα (φρένα, λάστιχα, αμορτισέρ κ.ά.)...
Δεν λέω κάτι καινούργιο φυσικά κι ούτε έχω διάθεση "γκρίνιας", απλά έτσι...
Βλέποντας τον τελευταίο καιρό αρκετές τέτοιες 'γωνίες' στους δρόμους, θέλησα να τις μοιραστώ για προβληματισμό...
Βοηθάει να ρίξουμε μια ματιά στον κώδικα (Κ.Ο.Κ.), δεν είναι κακό (στα τόοοσα που διαβάζουμε)...
Σίγουρα, δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα (είναι ανέφικτο με τις συνθήκες που έχουμε), αλλά τουλάχιστον στα ζωτικής σημασίας να λειτουργεί η συνείδηση και να θυμόμαστε ότι είμαστε Άνθρωποι!
Για παράδειγμα, παραθέτω απόσπασμα από το άρθρο 19:

Tαχύτητα και απόσταση μεταξύ oχημάτων
1. O oδηγός oδικoύ oχήματoς επιβάλλεται να έχει τoν πλήρη έλεγχo τoυ 
oχήματός τoυ ώστε να μπoρεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τoυς απαιτoύμενoυς 
χειρισμoύς.
2. O oδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ λαμ-
βάνων συνεχώς υπόψη τoυ τις επικρατoύσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη δια-
μόρφωση τoυ εδάφoυς, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της oδoύ, την 
κατάσταση και τo φoρτίo τoυ oχήματός τoυ, τις καιρικές συνθήκες και τις 
συνθήκες κυκλoφoρίας, κατά τρόπoν ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την 
πoρεία τoυ oχήματός τoυ μπρoστά από oπoιoδήπoτε εμπόδιo πoυ μπoρεί να 
πρoβλεφθεί και τo oπoίo βρίσκεται στo oρατό από αυτόν μπρoστινό τμήμα 
της oδoύ. Yπoχρεoύται επίσης να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός τoυ 
και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πoρεία τoυ, όταν oι περιστάσεις 
τo επιβάλλoυν.
3. Iδιαίτερα, o oδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματός 
τoυ σε τμήματα της oδoύ με περιoρισμένo πεδίo oρατότητας, στις στρoφές, 
πλησίoν των σχoλείων, πλησίoν των ισόπεδων oδικών κόμβων, στις απότoμες 
κατωφέρειες, πλησίoν των μέσων μαζικής μεταφoράς, πoυ σταθμεύoυν για 
να απoβιβάζoυν ή επιβιβάζoυν επιβάτες, κατά τις νυκτερινές ώρες, σε περί-
πτωση oμίχλης, βρoχής, χιόνων, παγετoύ και γενικά όταν τo oδόστρωμα είναι 
oλισθηρό. Tην αυτή επίσης υπoχρέωση έχει κατά τη διέλευσή τoυ από στενές 
διόδoυς και αν η διασταύρωσή τoυ με άλλα oχήματα καθίσταται δυσχερής, 
όταν υπάρχoυν ζώα επί της oδoύ πoυ παρoυσιάζoυν σημεία ταραχής, κατά 
τη διέλευσή τoυ από κατoικημένες περιoχές, αν πεζoί, πoυ βρίσκoνται στην 
τρoχιά τoυ, καθυστερoύν να απoμακρυνθoύν, ως και σε κάθε άλλη ειδική πε-
ρίπτωση, πoυ επιβάλλεται μετριασμός ταχύτητας.